Vilkår og betingelser:

Vennligst les disse brukervilkårene for raskhjelp.no grundig før du bruker nettstedet under domenene:

http://raskhjelp.no («raskhjelp.no») og

http://finnsmåjobber.no («finnsmåjobber.no»).

De begge domenene drives av Qreklame AS (ORG: 931350048)

Din tilgang til og bruk av raskhjelp.no er betinget av at du aksepterer disse brukervilkårene.

Brukervilkårene gjelder for alle kjøpere og hjelpere på raskhjelp.no. Bruk av formidlingstjenesten som gjøres tilgjengelig på raskhjelp.no forutsetter videre at det er inngått en egen avtale om slik formidling mellom raskhjelp.no og deg som kjøper eller hjelper.


1. raskhjelp rolle og ansvar

Qreklame AS er et selskap som utvikler, markedsfører og drifter raskhjelp.no, en online formidlingstjeneste av småjobber mellom privatpersoner. raskhjelp er kun å regne som en formidler av kontakt mellom kjøpere og hjelpere, og har ikke ansvar for småjobber som avtales og utføres gjennom tjenesten.

Alle avtaler om småjobber skal inngås i kjøpers/hjelpers eget navn, og for egen risiko og regning. raskhjelp skal ikke fremstilles, oppfattes eller betraktes som oppdragsgivers, eller oppdragstagers, fullmektig, megler, agent eller lignende. Kjøper og hjelper skal holde raskhjelp skadesløs for ethvert krav knyttet til avtaler om småjobber gjennom raskhjelp.no.


2. Opprettelse av konto

Ved å opprette en konto på raskhjelp.no forplikter du deg til å gi oss informasjon som er korrekt, nøyaktig, fullstendig, og til å holde denne oppdatert til enhver tid. Unnlatelse av å gjøre dette utgjør et vesentlig et brudd på vilkårene som kan resultere i umiddelbar oppsigelse av din konto på raskhjelp.no.

Brukernavn og passord tilknyttet din brukerkonto er strengt personlig. Du er ansvarlig for å påse at ditt passord ikke på noe tidspunkt gjøres tilgjengelig for andre, og kan bli holdt ansvarlig for all aktivitet knyttet til din brukerkonto. Ved mistanke om at andre har tilgang til ditt passord eller brukerkonto plikter du å varsle oss umiddelbart.

Du kan ikke registrere et brukernavn som er navnet på en annen fysisk eller juridisk person, eller som det forøvrig ikke er lovlig å bruke, herunder navn som kan være egnet til å forveksles med en annens navn eller varemerke, eller et navn som ellers er støtende, vulgært eller uanstendig.

Når du registrerer deg på raskhjelp.no plikter å gi fullstendig og nøyaktig informasjon om deg selv. raskhjelp.no kan bruke tjenester levert av tredjeparter for å verifisere opplysningene du oppgir til oss og for å innhente ytterligere informasjon som er relevant for tjenestene. Ved å opprette en brukerkonto samtykker du i at raskhjelp.no kan innhente, bruke og lagre slik informasjon.

raskhjelp.no har rett til å levere informasjon til deg på den sist registrerte mobiltelefon, e-post og faktureringsadresse, og slike meldinger skal anses mottatt og gyldige uavhengig av om e-post- eller faktureringsadressen er i bruk.

raskhjelp.no kan fritt godta eller avvise søknader om opprettelse av brukerkonto uten nærmere begrunnelse.


3. Legge ut annonse og betaling

-Det er gratis å legge ut annonse på raskhjelp.no

-Annonsen kan ligge ute så lenge annonsør ønsker dette, med en maksimal tid på 6 måneder.

-Det er gratis å se på en annonse, bruker betaler først når bruker ønsker å se annonsørens kontaktinformasjon.

-All betaling skjer via Vipps på nett


4. Oppsigelse av brukerkonto eller avvikling av tjenestene

raskhjelp.no kan på ethvert tidspunkt og uten varsel endre eller avvikle enhver av tjenestene som tilbys.

raskhjelp.no har rett til fritt å avslutte eller suspendere brukerkontoen din umiddelbart, uten forvarsel eller ansvar, uansett grunn, inkludert hvis du bryter vilkårene. Dette gjelder også ved gjentatte klager og svært dårlig oppførsel, ved politianmeldelser, misbruk av tjenesten eller andre former for uakseptabel atferd.

Ved avslutning eller suspensjon av brukerkontoen vil din rett til å bruke raskhjelp.no umiddelbart opphøre.


5. Begrensning av ansvar

raskhjelp.no og dets samarbeidspartnere kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for skader på ting, tap av data, tapt fortjeneste eller noe annet tap eller kostnad som kan oppstå i forbindelse med bruk av tjenesten, eller som følge av manglende leveranse av tjenesten.

Du oppfordres til å rapportere til raskhjelp.no eventuelle irregulariteter, tekniske feil eller liknende som du oppdager på raskhjelp.no.


6. Endring av vilkår

raskhjelp.no forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse Brukervilkårene.

Oppdaterte brukervilkår vil bli gjort tilgjengelig på denne siden. Dersom endringene i brukervilkårene etter raskhjelp vurdering innebærer en vesentlig endring av brukerens rettigheter eller plikter, vil endringene gjøres tilgjengelig på her.

Ved å fortsette bruk av tjenesten etter at endringene i brukervilkårene er gjort tilgjengelig på raskhjelp.no godtar du å være bundet av de oppdaterte brukervilkårene. Dersom du ikke godtar de nye vilkårene, må du slutte å bruke raskhjelp.no.

raskhjelp.no forbeholder seg til enhver tid retten til å, uten forvarsel, å endre priser og gebyr på raskhjelp.no.


7. Avbestilling og refusjon

Oppdragsgiver kan kostnadsfritt avbestille avtalt oppdrag opptil 24 timer før starttid.


8. Uenighet mellom partene

Oppdrag bestilt gjennom raskhjelp.no utføres på raskhjelp.no-hjelper egen regning og risiko. Ved uenighet mellom kjøper og hjelper må dette løses direkte partene i mellom. Kjøpere og hjelper kan rapportere inn avvik til raskhjelp.no. raskhjelp.no kan i slike tilfeller fremskaffe dokumentasjon registrert på aktuelle småjobb til partene.


9. Skatter og avgifter

Alle brukere av raskhjelp.no plikter å sette seg inn i det til enhver tid gjeldene regelverket rundt skatter og avgifter knyttet til å selge eller kjøpe småjobber, herunder beløpsgrenser og ansvar som arbeidsgiver.

Raskhjelp.no leverer kun en teknisk plattform til å dele mot vederlag, og fraskriver seg alt ansvar for brukernes plikter ovenfor skattemyndigheter eller andre regulatoriske instanser. raskhjelp vil dog, i så stor grad som mulig, legge til rette for at brukerne kjenner til og følger gjeldene regelverk. Dersom raskhjelp.no blir gjort kjent med at brukere ikke innretter seg kan disse utestenges fra tjenesten.


10. Vurdering og omtaler

raskhjelp forbeholder seg retten til å fjerne støtende omtaler og beskrivelser som er uegnet på trykk, men vil som hovedregel ikke legge seg borti hvilke tilbakemeldinger brukerne gir til hverandre.


11. Tvister

Enhver tvistesak der raskhjelp.no skal involveres, skal behandles av Oslo Tingrett.


12. Lovvalg

Disse vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett.